Terapia Hetki

Tervetuloa sivuilleni. Olen Eija Kilpeläinen, sairaanhoitaja & integratiivisen psykoterapian psykoterapeuttiopiskelija

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

 

 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen terapiaa. Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa katse suunnataan tulevaan. Terapiassa keskitytään asiakkaan omiin muutostavoitteisiin.

Painopiste on tulevaisuudessa ja mielikuvissa, joiden avulla pyritään pääsemään kohti tavoitteita. Terapiassa painotetaan ratkaisuja ongelmien sijaan. Yhteiselle työskentelylle asetetaan rajatut ja realistiset tavoitteet, joiden ympärillä yhteistyö tapahtuu. Kestoltaan rajattu lyhytterapia on tehokasta ja merkityksellistä muutostyöskentelyä. Lyhytterapia sisältää yleensä 10-20 käyntiä, mutta vähempikin voi riittää.

Lyhytterapia soveltuu erityisesti tilanteisiin, joissa on kyse kohtalaisen lyhytaikaisista ongelmista, esimerkiksi ensimmäisestä masennusjaksosta, uupumuksesta tai elämänkriisistä.

 

Seksuaalineuvonta

Seksuaalineuvonta on vuorovaikutukseen perustuvaa ammatillista asiakastyötä. Sen keskeisiä alueita ovat seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvät kysymykset ja ongelmat.

Seksuaalineuvonta on tiedon antamista ja ohjausta seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa ja kysymyksissä. Seksuaalineuvojan työ on luottamuksellista ja yksilöllistä seksuaaliongelmien- ja haasteiden kohtaamista.

Seksuaalineuvoja ei ole opettaja, vaan luotettava kanssakulkija, jonka kanssa ongelmille voidaan yhdessä etsiä ratkaisuja ilman ennakkoluuloja. Neuvontaan voi tulla yksin tai kumppanin kanssa. Seksuaalineuvonnassa terapeutti ja asiakas eivät kosketa toisiaan. Tärkeintä on mahdollisuus keskustella asioista luottamuksellisesti seksuaalineuvojan kanssa.

Seksuaalisuus on tärkeä elämän osa-alue. Kulttuuriin ja uskontoon liittyvät tekijät voivat tehdä seksuaalisuuteen liittyvistä asioista puhumisen vaikeaksi. Myös omat tunteet, kuten pelko, häpeä ja hämmennys voivat olla vaikeuttamassa omaan seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Usein ulkopuolisen kanssa toteutettu, luottamuksellinen keskustelu koetaan helpottavana ja tärkeänä.

Tarjoan koulutuksenaikaista psykoterapiaa, ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa sekä seksuaalineuvontaa.

"Se mikä toimii, vahvista sitä. Jos jokin ei ole rikki, älä yritä korjata sitä. Jos joku ei toimi, tee jotain muuta."

Insoo Kim Berg & Peter De Jong

"Älä odota muutosta muilta, uskalla muuttua itse."

Tommy Hellsten

Psykoterapia

Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista toimintaa, jolla hoidetaan psyykkisiä vaikeuksia psykologisin menetelmin. Psykoterapiassa hankalia asioita prosessoidaan keskustelemalla. Nykytiedon mukaan psykoterapia on tehokasta ja vaikuttavaa hoitoa. Erityisesti lievissä ja keskivaikeissa mielenterveyshäiriössä psykoterapia on keskeinen hoitomuoto. Psykoterapian vaikuttavuudessa keskeistä on yhteistyösuhteen sujuvuus psykoterapeutin kanssa.

Integratiivinen lähestymistapa psykoterapiassa on ennen kaikkea ajattelutapa ja työskentelyorientaatio, ei yhtenäinen teoriasuuntaus tai psykoterapiatekniikka. Integratiivisesti työskentelevä psykoterapeutti mieltää, että psyykkisiä ilmiöitä on hyödyllistä tarkastella monesta eri näkökulmasta. Lähestymistavassa pyritäänkin vertailemaan ja yhdistämään sitä tietoa ja ymmärrystä, jota psykoterapian eri teoriaperinteet ja psykoterapiatutkimus ovat tuottaneet tehokkaasta ja toimivasta psykoterapiasta. Psykoterapiasta tiedetään olevan selvää hyötyä  suurimmalle osalle asiakkaista, mutta eri psykoterapiasuuntausten vaikuttavuuksissa ei ole toistaiseksi löydetty selkeitä eroja. Integratiivinen psykoterapia painottaakin eri suuntauksille yhteisiä muutosta tuovia tekijöitä, kuten hyvää yhteistyösuhdetta asiakkaan ja terapeutin välillä.

Olen integratiivisessa psykoterapeuttikoulutuksessa Jyväskylän yliopistossa. Valmistun 2022. Otan asiakkaita koulutuspsykoterapiaan. Tuolloin psykoterapia on tiivisti työnohjattua.

 

Ota yhteyttä

Hinnasto

  

  • Tuki- ja kriisikäynti/ lyhytterapia / seksuaalineuvonta  45 min 65 €
  • Psykoterapiakoulutettavan antaman hoito 45 min 45 €, tapaamiset 1-2 krt vko, vähintään 20 tapaamista, käynnit tallennetaan (äänitetään) koulutusta varten. Asiakas sitoutuu tähän yhteisesti  sovituksi ajaksi. Koulutusasiakkaan psykoterapia on tiiviisti työnohjattua. Kysy tästä lisää sähköpostilla.

 

Peruutukset tulee tehdä 24 tuntia aiemmin, muuten veloitetaan palvelun käyntihinta.

Terapia Hetki

0401420118

eija.kilpelainen@terapiahetki.fi

Terapiapalvelut

 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Seksuaalineuvonta

Koulutuksenaikainen psykoterapia

Terapia Hetki Pieksämäki

Y-tunnus 2970265-5